• การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม

    การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่79-81

  • วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

 

มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 228  ณ  ห้องบรรยายโรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ในการนี้มีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง  นายเอกโอสถ รักเอียด  นายบัณฑูร นริศรางกูร  รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง  ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๒๒๘ และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

 

นายสำราญ์ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 3/2560 และรุ่นที่ 4/2560 โดยมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธี  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

 

 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายพิเศษให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับและร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 226 และรุ่นที่ 227 โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

 

วันที่ 23 ส.ค.2560 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง พบปะเยี่ยมเยียนและให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 226 - 228 โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 226 - 228 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 228 โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

หลักสูตรปลัดอำเภอ เป็นหลักสูตรสำคัญของวิทยาลัยการปกครอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ ให้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีสมรรถนะประจำตำแหน่งที่เหมาะสม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นที่ศรัทธายอมรับของประชาชน

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 224 และรุ่นที่ 225 พร้อมมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

 

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 226 และ รุ่นที่ 227 จำนวน 121 คน โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายเอกโอสถ รักเอียด นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมให้การต้อนรับณ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 226 และรุ่นที่ 227 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลัดอำเภอ กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายเอกโอสถ รักเอียด นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐