• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 224 และรุ่นที่ 225  โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี นายเอกโอสถ รักเอียด นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันที๋ที่ 3 กรกฎาคม 2560

 

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี ของการก่อตั้งวิทยาลัยการปกครอง โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ผู้บริหารของกรมการปกครอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธี ณ หอพระสีหภูมิบาลเฉลิมพระเกีรยติ รัชกาลที 9 วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ ๔๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดย นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี นายเอกโอสถ รักเอียด นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครองและผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 44 และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 2/2560 โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีนายอำเภอธัญบุรี และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 2/2560 โดยมี ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 2/2560 กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายเอกโอสถ รักเอียด นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

 

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าอังสะและเครื่องบริวารพระสีหภูมิบาล โดยมีคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอบรมฯ ร่วมในพิธี ณ หอพระสีหภูมิบาล วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราจังหวัด และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ ๑/๑๕๖๐ โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของกรมการปกครอง นายอำเภอธัญบุรี และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นายทศพล บวรโมท ผู้อำนวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๐ กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายเอกโอสถ รักเอียด นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์  รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเข็มวิทยฐานะให้กับนักศึกษาหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๗๙/๒๕๖๐  จำนวน ๙๔ คน  โดยมี นายสำราญ นันทนีย์  อธิการวิทยาลัยการปกครอง  กล่าวรายงาน  และมีนายเอกโอสถ รักเอียด  รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง  นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์  หัวหน้าสำนักอธิการ  นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร  ผู้อำนวยการหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๗๙/๒๕๖๐  นายนพพร วีระกุล  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม   นางสาวสุขฤดี คำวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายประสานการฝึกอบรม และ นายชินวัตร อินทร์บัว  หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลังและงบประมาณ ร่วมพิธี  หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมอาคารเรียน  สถานที่จัดการศึกษาอบรม และการจัดอาหารประกอบเลี้ยงนักศึกษา ณ วิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐