• การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม

    การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่79-81

  • วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยการปกครองและการทำงานในหน้าที่ของปลัดอำเภอ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 85 คน ที่มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาอบรมที่วิทยาลัยการปกครอง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ปฐมนิเทศ และ กล่าวต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่24/2560 และ รุ่นที่ 25/2560 จำนวน 190 คน ที่ึ่เข้ารับการศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 19-30 ธ.ค.59 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในการปฏิบัติตนระหว่างการศึกษาอบรมที่วิทยาลัยการปกครอง และวัตถุประสงค์ของการศึกษาอบรมพร้อมทั้งแนะนำสถานที่ต่างๆ ภายในวิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559

 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 24/2560 และ รุ่นที่ 25/2560 รวมจำนวน 190 คน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดย นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกคนอง กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติบรรยายพิเศษในเรื่องการปฏิบัติราชการของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการสนองพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ การปฎิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล โดยใช้หลักประชารัฐเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับตนเองและนำไปถ่ายทอดต่อเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การทำงานในหน้าที่ตามกฏหมาย การทำงานให้กับกระทรวงต่างๆ และการทำงานตามนโยบาย อาทิ 1) การปรองดองสมานฉันท์ 2) การปกป้องเทิดทูนสถาบันฯ 3) เรื่องอื่นๆ เช่น ยาเสพติด บทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ตามกฏหมาย บทบาทหน้าที่ตามที่คาดหวัง และบทบาทหน้าที่ตามที่ปฏิบัติจริง เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอรุ่นที่ 220 และรุ่นที่ 221 หัวข้อการบริหารงานปกครองท้องที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559

นายเอกโอสถ รักเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรเทคนิคการสร้างงานนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษในหัวข้อระเบียบวินัยและธรรมเนียมปฏิบัติของปลัดอำเภอ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 220 และ 221 โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติการ รุ่นที่ 2/2559 ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปครอง เป็นประธานปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 15/2560  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปครอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 220 และ 221 กล่าวปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 220 และ 221 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และกำหนดจัดกิจกรรม ปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559