• การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม

    การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่79-81

  • วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ฝ่ายปกครอง กับการปกป้องสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" โครงการปกป้องสถาบันและกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาท (หลักสูตรปลัดอำเภอ) รุ่นที่ 1,2,3 และ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมโครงการปกป้องสถาบันและกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาท (หลักสูตรปลัดอำเภอ) รุ่นที่ 1,2,3 และ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 วิทยาลัยการปกครอง โดยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยการปกครองเข้ารับการตรวจประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจประเมินผลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

นายดลเดช พัฒนรัฐ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม และมอบวุฒิบัตรให่แก่ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอรุ่นที่ 206 และรุ่นที่ 207 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา

นายประชา เตรัตน์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มาบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตร ปลัดอำเภอรุ่นที่ 206 และ 207 ในหัวข้อประสบการณ์นักปกครอง ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครองเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง มาพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 206 และรุ่นที่ 207 หลังจากนั้นได้ประดับอินธนูให้กับผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนฐานะเป็นผู้อำนวยการสูง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันพุธที่ 1 ต.ค.2557

นายพิษณุ เสนาวิน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 7 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

นายพิษณุ เสนาวิน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 7 ณ โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 206 และรุ่นที่ 207 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557

วิทยาลัยการปกครอง โดยศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของ คสช.ในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว โดยจัดตั้งเป็นศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เปิดให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. - 12 ก.ย.2557