• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 3/2560 โดยมี นายทศพล บวรโมท ผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายเอกโอสถ รักเอียด รองอธิการวิทยาลัยการปกครองและผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560

นายจาดุร  อภิชาตบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 45 ในหัวข้อ "ประสบการณ์สืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง"   โดยมี  นายสำราญ  นันทนีย์  อธิการวิทยาลัยการปกครอง   นายเอกโอสถ รักเอียด  รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง  นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์  หัวหน้าสำนักอธิการ  และ พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ  ผู้อำนวยการโครงการอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 45 ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยาย ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ  วิทยาลัยการปกครอง  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.00 น.

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรจ่าจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ ๔๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำหรับหลักสูตรจ่าจังหวัด มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน ๗๖ คน จากทุกจังหวัด ส่วนหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ ๔๕ มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน ๖๓ คน โดยเป็นผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจากต่างสังกัด จำนวน ๓ คน ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๒ คน และจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คน

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมจำนวน 2 หลักสูตร คือในเวลา 09.00 น. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 3/2560 โดยมี นายทศพล บวรโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง และในเวลา 10.30 น. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 44 โดยมี นายมะลิ มานะศิริมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง  วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม พร้อมทั้งประดับเข็มวิทยะฐานะและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 223 โดยมี พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลัดอำเภอ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

 

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้กับ นักศึกษาหลักสูตรป้องกันจังหวัด หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 223 และผู้เข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและการบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนายช่างไฟฟ้า โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้บุคลากรของฝ่ายปกครองมีความเสียสละและตั้งใจในการทำงานด้วยความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน มีไหวพริบปฏิภาณ รู้หน้าที่ รู้รับผิดชอบ รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน มีความอดทน ใส่ใจในการให้บริการ อย่าเพิ่มทุกข์ให้กับประชาชน และไม่ว่าทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใด ให้ยึดมั่นในคุณธรรมและศักดิ์ศรีของข้าราชการของกรมการปกครอง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

 

 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรป้องกันจังหวัด รุ่นที่ 1/2560 หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 223 และนักศึกษาโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ เวลา 09.00 น. ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 2/2560 และในเวลา 11.00 น. ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 68/2560 โดยมี นายเอกโอสถ รักเอียด รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายพิเศษให้กับ นักศึกษาหลักสูตรป้องกันจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายใต้หัวข้อ "การนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติภายใต้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง" ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรป้องกันจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560