• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

 

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 229 โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวามคม 2560

 

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 23-25/2561 ในหัวข้อวิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

 

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๒๓, รุ่นที่ ๒๔ และรุ่นที่ ๒๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธายี โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นายอดิศร เกิดโต ปลัดอาวุโส อำเภอธัญบุรี ผู้แทน นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี ผู้อำนวยการหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๓ รุ่น ผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 16-18/2561 โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อ

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

 

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 16-18/2561 ในหัวข้อวิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2560

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 16-18/2561 โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี  นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560

 

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 9-11/2561 โดยมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

 

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษเรื่อง"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่ รุ่นที่ 9 - รุ่นที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ผู้อำนวยการหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๓ รุ่น และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

 

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือในเวลา 13.00 น. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมพร้อมบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 229 ณ ห้องบรรยายโรงเรียนปลัดอำเภอ และในเวลา 14.00 น. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 9-11/2561  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงาน  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 1-4/2561 โดยมีนายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ อาคาร 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560