• การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม

    การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่79-81

  • วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ ๔๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดย นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี นายเอกโอสถ รักเอียด นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครองและผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 44 และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 2/2560 โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีนายอำเภอธัญบุรี และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 2/2560 โดยมี ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 2/2560 กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายเอกโอสถ รักเอียด นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

 

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าอังสะและเครื่องบริวารพระสีหภูมิบาล โดยมีคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอบรมฯ ร่วมในพิธี ณ หอพระสีหภูมิบาล วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราจังหวัด และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ ๑/๑๕๖๐ โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของกรมการปกครอง นายอำเภอธัญบุรี และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นายทศพล บวรโมท ผู้อำนวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๐ กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายเอกโอสถ รักเอียด นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์  รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเข็มวิทยฐานะให้กับนักศึกษาหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๗๙/๒๕๖๐  จำนวน ๙๔ คน  โดยมี นายสำราญ นันทนีย์  อธิการวิทยาลัยการปกครอง  กล่าวรายงาน  และมีนายเอกโอสถ รักเอียด  รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง  นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์  หัวหน้าสำนักอธิการ  นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร  ผู้อำนวยการหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๗๙/๒๕๖๐  นายนพพร วีระกุล  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม   นางสาวสุขฤดี คำวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายประสานการฝึกอบรม และ นายชินวัตร อินทร์บัว  หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลังและงบประมาณ ร่วมพิธี  หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมอาคารเรียน  สถานที่จัดการศึกษาอบรม และการจัดอาหารประกอบเลี้ยงนักศึกษา ณ วิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ทำกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2560 และกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณสนามด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากร  วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในการนี้ได้ปลูกต้นพะยุงไว้ในบริเวณดังกล่าวด้วย เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

 

 

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง  เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 4/2560  โดยมีนายทศพล บวรโมทย์ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 4/2560  กล่าวรายงาน  ในการนี้มีนายเอกโอสถ รักเอียด และ นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมพิธี ณ  โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560