• การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม

    การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่79-81

  • วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม พร้อมทั้งประดับเข็มวิทยฐานะและมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่ รุ่นที่ 54/2560 และรุ่นที่ 55/2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปครอง  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

 

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 2/2560 ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดย นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 54/2560 และรุ่นที่ 55/2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560

 

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 49/2560 และรุ่นที่ 50/2560 โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง นำบุคลากรของวิทยาลัยการปกครองร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายภายในวิทยาลัยการปกครอง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้มีร่างกายแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 1/2560 ในหัวข้อ "การบูรณาการแผนพัฒนาในพื้นที่" ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560

 

 

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 1/2560 จำนวน 80 คน และหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 222 จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 49/2560 และ รุ่นที่ 50/2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 2 รุ่น จำนวน 190 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560

 

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 24/2560 และรุ่นที่ 25/2560  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559