• การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม

    การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่79-81

  • วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและโครงการพระราชดำริ (หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ก.ย.57

พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฯ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและโครงการพระราชดำริ หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ "การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ เมื่อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557

นายกฤษฎา บุญราช ผวจ.สงขลา รกท. อปค. ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและโครงการพระราชดำริ หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557

นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและโครงการพระราชดำริ หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฯ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและโครงการพระราชดำริ หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ "การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ช่วยราชการกระทรวงมหาดไทย มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและโครงการพระราชดำริ หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รักษาการตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและโครงการพระราชดำริ หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายณัฐพงศ์ สุขวิสิฏ รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตร และเข็มวิทยฐานะ ให้กับผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมในหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แก่เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการปกครอง ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนสืบสวนสอบสวนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายพิษณุ เสนาวิน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา