• การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม

    การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่79-81

  • วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ "กระทรวงมหาดไทยกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล" โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง) รุ่นที่ 5,6,7 และ รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมโครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง) รุ่นที่ 5,6,7 และ รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธ.ค.57 ที่ผ่านมา

นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ศูนย์ดำรงธรรม : ความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่" โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง) รุ่นที่ 1,2,3 และ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายดลเดช พัฒนรัฐ รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทฝ่ายปกครองในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับอำเภอ" โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง) รุ่นที่ 1,2,3 และ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การบริหารความขัดแย้งและการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเพื่อความสมานฉันท์" โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง) รุ่นที่ 1,2,3 และ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ "กระทรวงมหาดไทยกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล" โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง) รุ่นที่ 1,2,3 และ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

พลโทกัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาค 1 บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การสร้างความมั่นคงในสังคมไทยกับฝ่ายปกครอง" โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง) รุ่นที่ 1,2,3 และ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษในหัวข้อ "วิถีชีวิตความเป็นประชาธิปไตยในสังคมชนบท" โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง) รุ่นที่ 1,2,3 และ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมโครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง) รุ่นที่ 1,2,3 และ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ธ.ค.57 ที่ผ่านมา

คณะวิทยาลัยการปกครองเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายอำนาจ หมายยอดกลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่คณะวิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 และในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 คณะวิทยาลัยการปกครองได้เดินทางไปสวนลุงไกรวังน้ำเขียว เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ผักปลอดสารพิษ ของลุงไกร ชมน้อย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา