• การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม

    การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่79-81

  • วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดการประชุมประจำเดือนมกราคม โดยมี นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษ โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง) รุ่นที่ 9,10,11 และ รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ "กระทรวงมหาดไทยกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล" โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง) รุ่นที่ 9,10,11 และ รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การบริหารความขัดแย้งและการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเพื่อความสมานฉันท์" โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง) รุ่นที่ 9,10,11 และ รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

พลโทกัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาค 1 บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การสร้างความมั่นคงในสังคมไทยกับฝ่ายปกครอง" โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง) รุ่นที่ 9,10,11 และ รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษในหัวข้อ "วิถีชีวิตความเป็นประชาธิปไตยในสังคมชนบท" โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง) รุ่นที่ 9,10,11 และ รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายดลเดช พัฒนรัฐ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมโครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง) รุ่นที่ 9,10,11 และ รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธ.ค.57 ที่ผ่านมา

นายดลเดช พัฒนรัฐ รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทฝ่ายปกครองในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับอำเภอ" โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง) รุ่นที่ 5,6,7 และ รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษ โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง) รุ่นที่ 5,6,7 และ รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษในหัวข้อ "วิถีชีวิตความเป็นประชาธิปไตยในสังคมชนบท" โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง) รุ่นที่ 5,6,7 และ รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา